Hệ thống nghe nhìn – Báo cáo

Hệ thống sẽ lưu lại những báo cáo tình trạng, trạng thái của thiết bị để người dùng thuận tiện theo dõi.

Hệ thống cung cấp 3 loại báo cáo:

 1. Số lần và thời lượng phát nội dung.
 2. Trạng thái của thiết bị.
 3. Tình trạng của thiết bị.

Người dùng chọn loại báo cáo và thông tin yêu cầu để tạo báo cáo. Sau đó chọn  để tạo báo cáo.

Báo cáo số lần và thời lượng phát nội dung

 1. Tên nội dung
 2. Số lần phát
 3. Tổng thời lượng phát (giây)
 4. Ngày phát

Báo cáo trạng thái của thiết bị

 1. Tên thiết bị
 2. Thời gian bị mất kết nối
 3. Thời gian kết nối lại

Báo cáo thông tin tình trạng thiết bị

Hệ thống ghi lại các trạng thái của thiết bị như:

 1. Thời gian khởi động lại
 2. Tình trạng kết nội mạng của thiết bị
 3. Tình trạng lỗi của thiết bị
 4. Nhiệt độ của thiết bị