Hệ thống nghe nhìn – Thống kê chung

Ở phần này, sẽ hiện thị những con số tổng quan về vùng, thiết bị, bộ nhớ mà bạn đang hiện có:

 1. Hiển thị thống kê vùng
 2. Hiển thị thống kê số lượng thiết bị kết nối / mất kết nối
 3. Hiển thị chi tiết thời gian kết nối / mất kết nối của thiết bị
 4. Tổng quan bộ nhớ

Thống kê số lượng vùng

Hiện thị số lượng vùng mà người dùng đã tạo trên hệ thống

Bạn có thể sử dụng nút nhấn này trên giao diện để đi thẳng tới giao diện danh sách vùng.

Thống kê số lượng kết nối / mất kết nối của thiết bị

 • Màu đỏ: Số lượng thiết bị đang bị mất kết nối với hệ thống
 • Màu xanh: Số lượng các thiết bị đang kết nối với hệ thống

 Bạn có thể nhấn nút này để đi thẳng tới trang danh sách thiết bị.

Biểu đồ hiện thị số lượng trạng thái của thiết bị

Thống kê chi tiết thời gian kết nối / mất kết nối của thiết bị

Bảng hiển thị các thông tin trạng thái của thiết bị gồm:

 1. Trạng thái hiện tại của thiết bị
 2. Tên thiết bị
 3. Tên vùng chứa thiết bị đó (Nếu trống thì thiết bị đó chưa được thêm vào vùng nào)
 4. Thời gian mất kết nối
 5. Thời gian kết nối lại
 6. Khoảng thời gian mất kết nối của thiết bị.

Thông tin bộ nhớ

Hiển thị số lượng nội dung mà người dùng đã tải lên trên trang quản lý gồm:

 1. Âm thanh
 2. Video
 3. Hình ảnh
 4. Trình chiếu

Biểu đồ thể hiện tổng quan lượng bộ nhớ đã sử dụng và chưa sử dụng.