Thẻ: giait pháp truyền thông


  • Giải pháp truyền thông góp phần đẩy lui Covid-19

    Giải pháp truyền thông góp phần đẩy lui Covid-19

    Giải pháp truyền thông chống covid-19 : Có rất nhiều phương pháp tuyên truyền, thông tin đại chúng tới với người dân để ngăn ngừa khác nhau nhưng với MESH chúng tôi đã và đang cung cấp một công cụ tuyên truyền hiện đại, thông minh góp phần vào công tác phòng chống dịch. Công…