Thẻ: mesh smart city


  • Đô thị thông minh và định hướng 5 trụ cột phát triển.

    Đô thị thông minh và định hướng 5 trụ cột phát triển.

    “Xây dựng đô thị thông minh một cách bài bản theo quy hoạch và quản lý phát triển đô thị thông minh theo lộ trình và kế hoạch mới có thể từng bước tối ưu hóa quản lý phát triển đô thị, nâng cao chất lượng sống cư dân đô thị và tạo ra cơ…